آزمون تفسیر داده

با تشکر از همکاری شما در هنجاریابی آزمون تفسیر داده لطفا به موارد ذکر توجه نمایید:

این آزمون دارای 40 سئوال است.

استفاده از ماشین حساب در این آزمون مجاز است.

نام و نام خانوادگی ایمیل شماره تلفن

نمودار زیر فرآیند ثبت و تحویل سفارش در شرکت پست را نمایش می‌دهد. سئوالات یک تا پنج را براساس اطلاعات موجود در نمودار پاسخ دهید.


1- چند هزار تومان به سفارشی با هزینه 25 هزار تومان بدون داشتن کد پستی برای ارسال به خارج کشور با پست معمولی باید اضافه شود؟

2- مبلغ سفارشی به داخل کشور با پست ویژه از سفارشی به خارج کشور با پست معمولی چقدر کمتر است؟

3- مبلغ سفارشی به خارج  کشور بدون داشتن کد پستی با پست ویژه به ارزش 70 هزار تومان چقدر از سفارشی به داخل کشور به ارزش 80 هزار تومان با داشتن کد پستی بیشتر است؟

4- کدام یک از سفارشات زیر حتما از طریق پست ویژه صورت می‌گیرد؟ (توجه داشته باشید که فقط یک گزینه‌ی درست است)

5- کدام یک از موارد زیر برای ارسال رایگان پست همیشه مورد نیاز است؟

نمودار زیر سهم بازار براساس مناطق جغرافیایی است. سئوالات شش تا ده را براساس اطلاعات ارائه شده در زیر و نمودار پاسخ دهید.

سهم عظیم مناطق جغرافیایی موارد دیگر از قرار زیر است:


ارزش واقعی بازار در سال 1398 برابر 260 میلیارد دلار است. همچنین ارزش واقعی بازار در سال 1399 معادل 500 میلیارد پیش‌بینی می‌شود.


6- ارزش سهم بازار اروپا چند برابر ارزش سهم بازار آفریقا است؟

7- نسبت سهم بازار آمریکای شمالی به سهم بازار دیگر مناطق چند است؟

8- سهم بازار آمریکای شمالی در سال 1397 برابر با 224 میلیارد دلار بوده است. میزان سهم بازار کل مناطق در این سال چقدر است؟

9- سهم بازار آرژانتین در سال 1398 چقدر است؟

10- پیش‌بینی می‌شود سهم بازار اروپا در سال 1399 معادل 7 میلیارد دلار کمتر از سال 1398 است. با توجه به این پیش‌بینی سهم بازار اروپا در سال 1399 چقدر است؟

نمودارهای زیر مرتبط با عملکرد موسسه‌ای کاریابی است. سئوالات 11 تا 15 را براساس اطلاعات ارائه شده در زیر و نمودارها پاسخ دهید.


درصد متقاضیانی که مراحل غربالگری را پشت سر گذاشته‌اند:


11- تعداد متقاضیان فروش و سرپرستی که آزمون آنلاین داده اند؛ چند نفر است؟

12- نسبت فرم استخدامی آنلاین کاملا پر شده برای شغل‌های تخصصی به شغل فروشندگی چقدر است؟

13- با فرض این که در مرحله بررسی مدارک تخصصی هیچ یک از متقاضیان شغل رد نشده‌اند؛ چند نفر از این افراد در مصاحبه قبول شده‌اند؟

14- چند نفر از متقاضیان کار تکنسینی مرحله نمونه کار را قبول شده‌اند؟

15- با توجه به این که نیمی از متقاضیان کار شغل پیشنهادی را قبول کرده‌اند. چند نفر در بعد از تکمیل فرآیند بالا شاغل شده‌اند؟

شرکت جهانی در زمینه تولید محصولات فکری است. این شرکت شامل 54 هزار کارمند است که تنه‌ی پویا کارکنانش شامل تیمی از کارکنان دانشی است. نمودار ملیت کارکنان دانشی مهاجر که در این شرکت کار می‌کنند  به شرح زیر است:


به سئوالات 16 تا 20 را براساس اطلاعات موجود در نمودار پاسخ دهید.


16- تعداد کارکنان دانشی شرکت جهانی چقدر است؟

17- نسبت کارکنان دانشی آمریکایی به کل کارکنان چقدر است؟

18- چند درصد از کارکنان دانشی مهاجر را آفریقایی‌ها تشکیل می‌دهند؟

19- چند درصد از کارکنان دانشی مهاجر را هندی‌ها و اروپایی‌ها تشکیل داده‌اند؟

20- کارکنان دانشی چینی چند درصد از کل کارکنان شرکت را تشکیل می‌دهند؟

سازمان جهانی کار مطالعاتی در سه کارخانه واقع در ژاپن، هلند و مکزیک انجام داده است. نتایج مطالعات کارخانه واقع در مکزیک هنوز منتشر نشده است ولی نتایج دو مطالعه دیگر به شرح زیر است.
بهره‌وری نیروی کار
بهره‌وری سرمایه


به منظور پاسخ‌دهی به سئوالات 21 تا 25 علاوه بر اطلاعات جداول فوق از فرمول‌های زیر نیز استفاده کنید:


بهره‌وری نیرو کار برابر است با خروجی کار تقسیم بر ساعت کاری صرف شده


خروجی کار برابر است با ساعت کاری ضرب در تعداد نیرو ضرب در تعداد ماشین‌آلات


بهره‌وری سرمایه برابر است با خروجی تقسیم بر تعداد ماشین‌آلات


استفاده از ظرفیت کارخانه برابر است درصد خروجی براساس تعداد محصولات در مقیاس حداکثر ظرفیت


21- خروجی کارخانه واقع در ژاپن چند واحد است؟

22- بهره‌وری سرمایه کارخانه واقع در هلند چقدر است؟

23- بهره‌وری نیروی کار کارخانه واقع در ژاپن چقدر است؟

24- اگر هر یک از ماشین‌آلات واقع در کارخانه هلند توان تولید 8100 واحد کالا را داشته باشند. مقدار ظرفیت استفاده شده این کارخانه چقدر است؟

25- اگر بهره‌وری سرمایه کارخانه واقع در مکزیک برابر با 2760 باشد. میانگین خروجی کالا این سه کارخانه چقدر است؟

محله بالاتپه شهر اسدآباد 1749 نفر جمعیت دارد. از هر سه نفر در این محله یک نفر بالای 60 سال سن دارد. 37 درصد افراد زیر 59 سال دیدگاه مثبتی نسبت به انتخابات دارند اما تعداد افراد بالای 59 سال که دیدگاه مثبتی به انتخابات دارند به 29 درصد می‌رسد. همچنین در این محله در گروه افراد 18 تا 59 ساله از هر نه نفر؛ یک نفر مایل به رای دادن است؛ اما این نسبت در افراد بالای 59 ساله به یک به پنج می‌رسد.


25 درصد کل جمعیت شهر بالای 59 سال سن دارند. از هر سه نفر در شهر یک نفر 60 سال یا بیشتر دارد. 52 درصد افراد زیر 59 سال دیدگاه مثبتی نسبت به انتخابات دارند اما تعداد افراد بالای 59 سال که دیدگاه مثبتی به انتخابات دارند به 41 درصد می‌رسد. همچنین در کل شهر در گروه افراد 18 تا 59 ساله از هر هشت نفر؛ یک نفر مایل به رای دادن است؛ اما این نسبت در افراد بالای 59 ساله به یک به پنج می‌رسد. (سن رای دادن بالای 18 سال است).


نمودارهای زیر به ترتیب مرتبط با اطلاعات جمعیت‌شناختی محله بالاتپه و شهر اسدآباد است. با توجه به این اطلاعات به سئوالات 26 تا 30 پاسخ دهید.


واحد جمعیت در صد هزار می‌باشد


26- چند نفر از اعضای محله شما زیر 18 سال سن دارند؟

27- چند نفر از جمعیت شهر مایل به رای دادن نیستند؟

28- چند نفر از محله شما که به سن رای رسیده‌اند مایل به شرکت در انتخاب هستند؟

29- تعداد افراد زیر 18 سال که در محله شما نیستند از تعداد افراد بالای 59 سال که در محل شما نیستند چند نفر بیشتر است؟

30- کدام یک از گزینه های زیر درست است؟

نتایج تحقیقات بازار چای شهچای در دو بازار داخلی و خارجی به قرار زیر است:

با توجه به این گزارش به سئوالات 31 تا 40 پاسخ دهید
31- ارزش سهم بازار خارجی این شرکت از سال 1390 تا 1392 چقدر بوده است؟

32- ارزش سهم بازار داخلی در سال 1395 برابر است با میانگین ارزش سهم مالی سال‌های 94 و 96؛ بر این اساس ارزش سهم بازار داخلی در سال 95 برابر است با:

33- سهم بازار داخلی چند برابر سهم بازار خارجی است؟

34- کمک یک از ملاک‌های زیر باعث افزایش فروش در بازار خارجی نمی‌شود؟

35- سهم بازار خارجی سال 95 نسبت به سال گذشته خود 15 درصد افزایش یافته است. سهم بازار خارجی سال 95 چقدر است؟

36- کدام یک از نتیجه‌گیری‌های گرفته شده براساس تحقیقات توسط داده‌های ارزش مالی سهم بازار حمایت نمی‌شود؟

37- مجموع ارزش سهم بازار داخلی و خارجی شرکت در سال 91 برابر 1190000 دلار بوده است. اگر نسبت سهم بازار داخلی به خارجی در این سال برابر نسبت سهم بازار داخلی و خارجی در سال 90 باشد. ارزش مالی سهم بازار داخلی در سال 91 چقدر است؟

38- سهم بازار داخلی و خارجی مجموعا بین سال‌های 92 تا 94 چه مقدار سقوط داشته است؟

39- اگر مجموع ارزش سهم بازارهای داخلی و خارجی شهچای در سال 90 برابر 5 درصد سهم بازار کل چای باشد. سهم بازار کل چای در سال 90 چقدر است؟

40- میانگین هزینه تولید هر بسته چای برای بازار خارجی 38 دلار است. اگر سود حاصل از هر بسته برابر 5/7 دلار باشد. سود شرکت در سال 1390 چقدر بوده است؟


پایان آزمون

لطفا برای ثبت پاسخ‌های خود بر روی دکمه پایان آزمون کلیک کنید.