نمونه دفترچه آشنایی کارکنان جدید با مجموعه

200,000 تومان