بازی چهارم سری دوم مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

در این بازی افراد متن‌های از قبل آماده شده‌ی موجود در اسناد شرکت را خوانده و آن را ضبط می‌کنند. سپس به ارزیابی تن، وزن، بمی، سرعت و حجم بیان خود با استفاده از فایل‌های ضبط شده می‌پردازند. هدف این بازی کمک به افراد برای شناسایی زمینه‌های قابل توسعه در فن بیان خود می‌باشد. این بازی برای تمامی کارکنان علی‌الخصوص کارکنانی که به صورت تلفنی با مشتریان صحبت می‌کنند کاربردی است.