بازی چرخش مثبت

تعارض می‌تواند جرقه اولیه برای همکاری، خلاقیت و ارائه راه‌کارهای بهتر در محیط‌های کاری باشد. این بازی یاری‌رسان اعضای گروه‌ها و همکاران و تیم‌ها کاری تحت شرایط زیر است:

  1. تغییر دیدگاه راجع به تعارض در محیط کار.
  2. درک جنبه‌های مثبت تعارض.