بازی سوم سری دوم مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

در این بازی افراد جملات کتبی را در قالب پنج حالت به صورت شفاهی بیان می‌کند. این بازی باعث می‌شود که معنای جملات کتبی برای شنونده واضح‌تر شود. هدف این بازی یادگیری نحوه استفاده از حالات بیانی برای افزودن معنای بیشتر به جملات است. این بازی به طور خاص برای آموزش کارکنانی که به صورت تلفنی با مشتری در ارتباط هستند کاربرد دارد.