بازی دوم سری دوم مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

در این بازی افراد با گوش دادن به صدای ضبط شده‌ی خود از لغزش‌های کلامی ناخودگاه در حین صحبت کردنشان آگاه می‌شوند. این بازی یاری‌گر کارکنان برای شناسایی الگوهای نامناسب کلامی خود در حین صحبت کردن با مشتریان می‌باشد. این الگوهای نامناسب که به صورت ناخودآگاه رخ می‌دهند باعث ایجاد ناراحتی در فرد شنونده می‌شود.