بازی اول سری چهارم مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

در این بازی گروهی، افراد تفاوت‌های میان فروش تلفنی و حضوری را فرامی‌گیرند. با فراگیری این تفاوت‌ها افراد قادر به کسب مزیت رقابتی در ارائه خدمات مشتری و فروش می‌شوند. این بازی برای افرادی که عمدتا خدمات و محصولات را در فروش حضوری ارائه می‌دهند و افرادی که پس از تماس تلفنی به صورت حضوری فروش را پیگیری می‌کنند؛ بسیار مناسب است.