بازی اول سری اول مجموعه بازی آموزشی خدمات مشتری و فروش

افراد در این بازی با همکاری یکدیگر و با استفاده از تکه‌های جدا شده تعاریف خدمات مشتری اقدام به تعریف خدمات مشتری می‌کنند. هدف این بازی توسعه شناخت خدمات مشتری در افراد است. این بازی برای کارکنان تازه کار بسیار مناسب است و همچنین برای باز تعریف خدمات مشتری یا توسعه تعریف خدمات مشتری در شرکت بسیار مناسب است.