نمایش دادن همه 2 نتیجه

بازی چرخش مثبت

تعارض می‌تواند جرقه اولیه برای همکاری، خلاقیت و ارائه راه‌کارهای بهتر در محیط‌های کاری باشد. این بازی یاری‌رسان اعضای گروه‌ها و همکاران و تیم‌ها کاری تحت شرایط زیر است:

  1. تغییر دیدگاه راجع به تعارض در محیط کار.
  2. درک جنبه‌های مثبت تعارض.

بازی دیدگاه شما به تعارض

تعارض می‌تواند جرقه اولیه برای همکاری، خلاقیت و ارائه راه‌کارهای بهتر در محیط‌های کاری باشد. این بازی یاری‌رسان اعضای گروه‌ها و همکاران و تیم‌ها تحت شرایط زیر است:

  1. تنش حاصل از تعارض در محیط کاری را کاهش می‌دهد و باعث احساس راحتی بیشتر با تعارض می‌شود.
  2. بیانگر جنبه‌های مثبت حاصل از تعارض است.
  3. ایجادگر فهم مفید بودن تعارض برای خود و همکاران است.