نمایش یک نتیجه

نمونه دفترچه آشنایی کارکنان جدید با مجموعه

هر فرد تازه وارد به مجموعه به دلیل شروع تجربه‌ای جدید در محیطی جدید با استرس روبرو می‌شود. در صورتی که میزان استرس فرد از توان مدیریت استرس او بیشتر باشد عملکرد فرد دچار اختلال شده و رفتارهای نامناسبی در مواجه با رفتار و گفتار همکاران نشان می دهد. به طور متقابل همکاران نیز رفتارهای او را به صورت منفی پاسخ می دهند که باعث تشدید استرس و افتادن در تناوب استرس و رفتار نامناسب می شود. در نهایت این تجربه ناخوشایند در یک الی دو ماه اول شروع به کار  افراد تصمیم به ترک شغل جدید گرفته و برای یافتن شغلی دیگر و محیط کاری دیگر اقدام کنند.

راه‌کار مقابله با خروج نیروهای تازه استخدام اجرای برنامه‌های جامعه‌پذیری در مجموعه است که بسیاری از سئوالات آنان را رفع کرده و استرس ناشی از وارد شدن به محیط کاری جدید را کاهش می‌دهد. یکی از ابزارهای مورد استفاده در جامعه‌پذیری کارکنان دفترچه راهنمایی آشنایی کارکنان جدید با مجموعه است که باعث آگاهی کارکنان جدید از خط‌مشی مجموعه شده و منجر به عملکرد بهینه آنان در راستای اهداف مجموعه خواهد شد.

تیم ورسک با توسعه دفترچه‌ای عمومی برای راهنمایی کارکنان جدید؛ واحد منابع انسانی را قادر به توسعه‌ی دفترچه‌ راهنما خاص خود مجموعه می‌کند.