پرسشنامه شخصیتی مایرز-بریگز

دسترسی به پرسشنامه برای عموم آزاد است. اجرای پرسشنامه شخصیتی مایرز-بریگز پرسشنامه شخصیتی مایرز-بریگز این پرسشنامه توسط کوک بریگز و دخترش ایزابل بریگز مایرز توسعه یافته و اولین برای در سال 1962 منتشر شد. این دو محقق اساس کار خود را نظریه یونگ در نظر گرفته و براساس آن گویه‌های پرسشنامه را در قالب خودگزارش‌دهی…