نمونه دفترچه آشنایی کارکنان جدید با مجموعه

هر فرد تازه وارد به مجموعه به دلیل شروع تجربه‌ای جدید در محیطی جدید با استرس روبرو می‌شود. در صورتی که میزان استرس فرد از توان مدیریت استرس او بیشتر باشد عملکرد فرد دچار اختلال شده و رفتارهای نامناسبی در مواجه با رفتار و گفتار همکاران نشان می دهد. به طور متقابل همکاران نیز رفتارهای…