نکاتی در رابطه با کاریابی از طریقه پلتفرم‌های ایرانی برای کارجویان گرامی

نکاتی در رابطه با کاریابی از طریقه پلتفرم‌های ایرانی برای کارجویان گرامی

استفاده از پلتفرم‌های آنلاین کاریابی از جمله روش‌های رایج در ایران است که توسط کارفرماها  و کارجویان  مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله به معرفی پلتفرم‌های جابینجا؛ جاب ویژن؛ ایران‌تلنت؛ ای استخدام؛ کاربوم و دیوار می‌پردازیم تا کارجویان بتوانند شغل مناسب و درخور شایستگی‌های خود را بهتر احراز کنند.