سری چهارم به دنبال شما می‌گردند بازی‌های آموزشی برای موفقیت در ارتباطات چهره‌به‌چهره (خدمات مشتری و فروش)

سری چهارم به دنبال شما می‌گردند بازی‌های آموزشی برای موفقیت در ارتباطات چهره‌به‌چهره (خدمات مشتری و فروش) بازی اول: افتراق      در این بازی گروهی افراد تفاوت‌های میان فروش تلفنی و حضوری را فرامی‌گیرند. با فراگیری این تفاوت‌ها افراد قادر به کسب مزیت در ارائه خدمات مشتری و فروش می‌شوند. این بازی برای افرادی که عمدتا…

سری سوم ارتباط سازی بازی‌های آموزشی برای موفقیت در ارتباطات تلفنی (خدمات مشتری)

سری سوم ارتباط سازی بازی‌های آموزشی برای موفقیت در ارتباطات تلفنی (خدمات مشتری) بازی اول: صبر کنید در حین این بازی افراد نحوه پشت خط منتظر گذاشتن مشتریان داخلی و خارجی (در اینجا به طور مختصر پشت خط گذاشتن)  و وصل کردن تماس مشتریان داخلی و خارجی به شخص ثالث مرتبط (در اینجا به طور…

سری دوم چه چیزی بگویی و چگونه آن را بیان کنی؟ بازی‌هایی برای ماهر شدن درکلام و لحن ارایه سرویس خدمات مشتری

سری دوم چه چیزی بگویی و چگونه آن را بیان کنی؟  بازی‌هایی برای ماهر شدن درکلام و لحن ارایه سرویس خدمات مشتری بازی اول: عام و خاص تمرکز افراد در حین این بازی بر شناسایی لغات یا کلمات تخصصی مورد استفاده در حیطه کاری (در اینجا کلمات خاص) و لغات یا کلمات عامیانه‌ است (در…

سری اول چه کسی هستی؟ بازی‌هایی برای توسعه نگرش فروش

سری اول چه کسی هستی؟ بازی‌هایی برای توسعه نگرش فروش بازی اول: معنای خدمات مشتری افراد در این بازی با همکاری یکدیگر و با استفاده از تکه‌های جدا شده تعاریف خدمات مشتری اقدام به تعریف خدمات مشتری می‌کنند. هدف این بازی توسعه شناخت خدمات مشتری در افراد است. این بازی برای کارکنان تازه کار بسیار…

بازی‌های آموزشی خدمات مشتری و فروش

بازی‌های آموزشی خدمات مشتری و فروش – سری چهارم اطلاعات بیشتر و دسترسی به بازی‌ها بازی‌های آموزشی خدمات مشتری و فروش – سری سوم اطلاعات بیشتر و دسترسی به بازی‌ها بازی‌های آموزشی خدمات مشتری و فروش – سری دوم اطلاعات بیشتر و دسترسی به بازی‌ها بازی‌های آموزشی خدمات مشتری و فروش – سری اول اطلاعات…