به دلیل آگاهی دیرهنگام از زمان ثبت نام امکان تهیه فیلم با اعضای تیم وجود نداشت. به همین دلیل لینک آدرس سایت تیم فرصکا ارائه می گردد.

امیدوارم مورد قبول واقع شود.