دسترسی به پرسشنامه برای عموم آزاد است.

پرسشنامه شخصیتی مایرز-بریگز

این پرسشنامه توسط کوک بریگز و دخترش ایزابل بریگز مایرز توسعه یافته و اولین برای در سال 1962 منتشر شد. این دو محقق اساس کار خود را نظریه یونگ در نظر گرفته و براساس آن گویه‌های پرسشنامه را در قالب خودگزارش‌دهی طراحی کردند.

پرسشنامه حاضر در فرم 60 سئوالی است که در جامعه ایرانی هنجاریابی شده و دارای روایی و پایایی است.

تحقیقات زیادی استفاده از این پرسشنامه برای اهداف آموزشی را تایید کرده‌اند. در دستورالعمل اصلی این پرسشنامه که توسط تهیه کنندگان آن تهیه شده است به صراحت استفاده از این پرسشنامه برای اهداف گزینشی و استخدامی را از نظر اخلاقی منع کرده است.

حرفه‌ها و مشاغل هدف آزمون:

تمامی مشاغل برای اهداف آموزشی و توسعه شایستگی کارکنان