برای دسترسی به اجرای آزمون به مدت 24 ساعت بر روی لینک زیر کلید کنید.

توجه

بعد از پرداخت لینک اجرای آزمون فقط برای 48 ساعت آن هم به صورت اجرای نامحدود به ازای هر بار پرداخت فعال است

آزمون تجسم فضایی

آزمون تجسم یا ادراک فضایی در سال 1930 به همراه آزمون‌های استعداد مکانیکی در دانشگاه مینه‌سوتای آمریکا تهیه شده است. کل آزمون دارای 64 سئوال پنج گزینه‌ای است. هدف آزمون اندازه‌گیری استعداد تجسم فضایی افراد است. روایی و پایایی آزمون در طی مطالعات متعدد مورد تایید قرار گرفته است و موارد کاربرد آزمون از قرار زیر است:

اندازه‌گیری استعداد ترسیم تصاویر هندسی؛

پیش‌بینی موفقیت در مشاغل مکانیکی؛

پیش‌بینی موفقیت در دوره‌های آموزشی هنری و فنی و حرفه‌ای.

امتیاز اصلی آزمون داشتن همبستگی ضعیف با آزمون‌های هوش و استعدادهای مکانیکی است. بنابراین امتیاز می‌توان گفت که این آزمون نه هوش بلکه استعداد تجسم فضایی را اندازه‌گیری می‌کند.

حرفه‌ها و مشاغل هدف آزمون:

مشاغل بیمارستانی مانند جراح و داندان‌پزشک

مشاغل مهندسی مانند مهندسی عمران، نقشه‌کشی

مشاغل فنی مانند تکنسین ساخت ابزار

مشاغل هنری مانند گرافیست