دسترسی به آزمون‌ها و پرسشنامه‌ها و دیگر ابزارهای غیررایگان سایت به دلیل اهمیت عدم افشا و مسائل اخلاقی مرتبط با خروجی ابزارها فقط برای متخصصان دارای صلاحیت شامل روانشناسان، کارشناسان منابع انسانی، جذب و استخدام و دیگر مشاوران و متخصصان فعال در حیطه‌های مرتبط با ابزارها امکان‌پذیر است. به همین دلیل امکان ثبت نام در سایت پس از احراز صلاحیت براساس مراحل زیر قابل تایید است.

1- ثبت اطلاعات

2- احراز اینترنتی و تلفنی اطلاعات از سوی مسئولان ورسک

3- تکمیل ثبت نام و ارسال مشخصات به آدرس ایمیل

لازم به ذکر است تمامی موارد فوق در کمتر از 48 ساعت سازماندهی شده و ثبت نهایی در صورت برخورداری از صلاحیت لازم صورت می‌پذیرد.

ثبت نام