برای دسترسی به اجرای آزمون به مدت 24 ساعت بر روی لینک زیر کلید کنید.

توجه

بعد از پرداخت لینک اجرای آزمون فقط برای 24 ساعت آن هم به صورت اجرای نامحدود به ازای هر بار پرداخت فعال است

آزمون تفکر انتقادی

این آزمون ابزاری برای سنجش تفکر انتقادی افراد است. اساس ساختار ابزار بر پایه فرآیند دانستن تفکر انتقادی است. فرآیندی که در آن تفکری خودتنظیم و هدف‌دار منجر به کشف شکاف و شناسایی مسائل می‌شود. در این آزمون تفکر انتقادی در قالب قدرت استنباط ، تحلیل و ارزشیابی آزمودنی طرح شده است.

تحلیل به معنی تشخیص هدف و مقصود مطالب ارائه شده و همچنین پی بردن به ارتباطات استنباطی واقعی در بین جلسات، سوالات، عقاید، توضیحات و دیگر اشکال مورد استفاده در بیان باورها و عقاید است. به عبارت دیگر تحلیل اندیشه‌ها یا دلایل در مسائل، داده‌های عینی و ذهنی و اقدامات احتمالی است.

ارزشیابی عبارت است از ارزیابی میزان صحت و اعتبار اطلاعات موجود در جمله‌ها، مطالب ارائه شده، باورها، قضاوت‌ها و همچنین میزان ارتباط آن‌ها با استنباط و نتیجه‌گیری‌ها به عمل آمده.

استنباط عبارت است از تشخیص دادن و به دست آوردن عناصر و شواهد لازم برای یک استدلال براساس نتایج حاصله و همچنین حدس‌ها و فرضیه‌ها برای نتیجه‌گیری نهایی، به عبارت دیگر استنباط بررسی ادعاها، همراه با سنجش دلایل و دستیابی به نتایج مناسب.

در این آزمون فرد قادر به کسب مجموعا 34 نمره در تفکر انتقادی آن هم در زمان حداکثری 40 دقیقه است. خروجی آزمون در قالب نمره فرد و درصد سه خرده‌ مقیاس قدرت استنباط، تحلیل و ارزشیابی فرستاده می‌شود.

حرفه‌ها و مشاغل هدف آزمون:

مشاغل بیمارستانی مانند پرستار، بهیار، پزشک، داروساز

مشاغل انتظامی مانند بازرس، مامور تحقیق

مشاغل مدیریتی مانند مدیر تحقیق و توسعه، مدیر منابع انسانی، مدیر کنترل عملیات، مدیر پروژه

مشاغل مالی مانند حسابرسان، متصدی وام

مشاغل فنی و مهندسی مانند تکنسین تعمیرات و نگه‌داری

مشاغل دیگر مانند منتقدان سینما و تئاتر، تحلیل‌گران خبری

و مشاغل مرتبط با بازرسی مانند کارشناسان جبران خسارت بیمه