پرسشنامه‌های روانشناسی ابزاری کمکی است که، به طور گسترده در گزینش، استعدادیابی و آموزش کارکنان استفاده می‌شود. پرسشنامه ابزاری استاندارد براساس خود گزارش‌دهی افراد برای گردآوری اطلاعات معتبر و پایا درباره‌ی آنان یا دیگران است. تیم ورسک در راستای استفاده از راه‌کارهای علمی‌ مبتنی بر فناوری برای استفاده از پرسشنامه‌های روانشناسی در محیط‌های کاری به دنبال ارائه پرسشنامه‌های معتبر و علمی است.