توجه: محصولات ارائه شده از سوی تیم ورسک قابل استفاده در سازمان و شرکت های ایرانی است. توصیه می شود که محصولات ورسک باید توسط افراد دارای صلاحیت متناسب با بافت و فرهنگ و ساختار مجموعه مورد استفاده قرار گیرند و در صورت نیاز با الزامات مجموعه منطبق شوند.