تیم ورسک متشکل از جوانان متخصص، خلاق و با انگیزه است که  با هدف ارائه خدمات تخصصی و مورد نیاز سازمان‌ها در خصوص سرمایه انسانی سازمان‌ها و افزایش بهر‌ه‌بری سرمایه‌ی انسانی سازمان‌ها تشکیل شده‌ است. تخصص اصلی تیم ورسک در زمینه روانشناسی صنعتی و سازمانی و سنجش و اندازه گیری انسانی است که با استفاده از این موارد خدماتی در زمینه منابع انسانی سازمان ها و شرکت ها ارائه می کند و همچنین با استفاده ابزارهای مناسب روانسنجی اقدام به سنجش و ارزیابی ویژگی های روانشناختی در محیط های کاری می کند.

M.M

مرتضی مرادی 

روانشناس صنعتی و سازمانی

مشاور منابع انسانی

نگرش کارکنان

سنجش و اندازه‌گیری؛ روانسنجی

علیرضا زارعی 

روانشناس صنعتی و سازمانی

مشاور منابع انسانی

جذب؛ گزینش و استخدام

سنجش و اندازه‌گیری؛ روانسنجی

ریحانه عزیزی

روانشناس صنعتی و سازمانی

جامعه شناس

مدل شایستگی

آموزش کارکنان

انتخاب تیم ورسک به عنوان تیم برتر اولین رویداد کارآفرینی سایتک؛ برگزار شده توسط دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی تهران