روان‌شناسی صنعتی‌وسازمانی علم مطالعه رفتار انسان‌ها در محیط‌های کاری به منظور بهبود و اصلاح رفتار در راستای اهداف و ارزش‌های سازمان و شرکت است. روان‌شناسان صنعتی‌وسازمانی با استفاده از روش‌های روانشناسی یاری‌رسان سازمان‌ها و شرکت‌ها در رابطه با مسائل و چالش‌های مرتبط با انسان‌ها ( مشتریان و سرمایه‌های انسانی) هستند.

روانشناسان صنعتی و سازمانی در زمینه‌هایی از قبیل: جذب، گزینش و استخدام، آموزش، تحلیل شغل، مدل‌های شایستگی، ارزیابی عملکرد، بهداشت و ایمنی، فرهنگ سازمانی، مدیریت عملکرد، رضایت شغلی و انگیزش کارکنان فعالیت دارند.

متخصصان ورسک با استفاده از روش‌های علمی و معتبر روانشناسی و روانسنجی و با تکیه بر فناوری روز اقدام به ارائه خدمات تخصصی در زمینه جذب، گزینش و استخدام، تحلیل شغل، مدل‌ شایستگی، مدیریت عملکرد، اصلاح رفتار و ارزیابی عملکرد، تبلیغات و رفتار مشتری و همچنین ابزارهای سنجش و اندازه‌گیری می‌کنند.

تماس اولیه برای همکاری آتی