بازی از جمله ابداعات بشر نه تنها برای سرگرمی بلکه برای آموزش نسل‌های بعدی بوده است. تیم ورسک به دنبال ایجاد محیط کاری فعال و پویا اقدام به ارائه فعالیت‌هایی در قالب‌نام بازی کرده است. این بازی‌ها یاری‌گر مدیران برای ارتقا مهارت‌ها و شایستگی کارکنان‌ است.