آزمون‌های روانشناسی به طور گسترده برای گزینش، استعدادیابی و آموزش کارکنان استفاده می‌شود.آزمون‌، ابزاری استاندارد برای گردآوری اطلاعات معتبر و پایا درباره‌ی افراد است.  تیم ورسک در راستای استفاده از راه‌کارهای علمی‌ مبتنی بر فناوری برای استفاده از آزمون‌های روانشناسی در محیط‌های کاری به دنبال ارائه آزمون‌های معتبر و علمی است.