تیم فناور روانشناسان صنعت کار ورسک با هدف ارائه خدمات تخصصی و مورد نیاز روانشناسی به صنعت ایران تشکیل شده است. هدف اصلی این تیم ارائه ابزارهای مناسب و معتبر  روانشناسی به صنعت ایران است. براساس این هدف، ورسک در اولین گام خود به ارائه انواع آزمون، پرسشنامه و بازی برای سنجش و اندازه گیری ویژگی های روانشناسی و آموزش افراد شاغل در صنعت کرده است.

انتخاب تیم ورسک به عنوان تیم برتر اولین رویداد کارآفرینی سایتک؛ برگزار شده توسط دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی تهران